NEN 3140, NEN 1010 en Thermografie

  • Home
  • Informatiepagina's
  • NEN 3140, NEN 1010 en Thermografie

Inspectie conform NEN 3140 NTTA 8220 brandrisico’s geeft (veilligheids)bepalingen voor opbouw van laagspanningsinstallaties  De opleverinspectie wordt uitgevoerd zoals in de NEN 3140 staat beschreven, In het kort komt dit op het volgende neer:

(Onder)verdeelinrichtingen:
 Thermografische meting,
– aanwezigheid van (revisie-) tekeningen;
– visuele controle van de toegankelijkheid, de mechanische constructie en afschermingen, de aansluitingen van de beschermings- en aardleidingen en van de binnenkomende en afgaande voedingen. Tevens controle op de aanwezigheid van waarschuwingsborden met overige noodzakelijke informatie;

Het meten en beproeven van:
– onderbrekingen in beschermings- en aardleidingen, basis- en aanvullende vereffeningsleidingen;
– fasespanningen, fase en nul stromen;
– aardcircuitweerstanden en inwendige circuitweerstanden;
– afschakeltijden en afschakelstromen van aardlekschakelaars;
– Het meten van de isolatieweerstand per eindgroep (als dit reeds mogelijk is)  

Door middel van een thermografische meting worden de zwakke (brandgevaarlijke) punten van de elektrische installatie in kaart gebracht en in het bijbehorende rapport worden aanbevelingen gedaan om deze adequaat te verhelpen. 

Vaste elektrotechnische installatie:

De vaste elektrotechnische installatie bestaat uit de verlichtingsinstallatie en 230V en 400/230V wandcontactdozen, aansluitpunten en wandgoten. Deze installaties zullen geheel visueel worden gecontroleerd.

Conform hoofdstuk 61.3 “Metingen en beproevingen” moeten installaties volledig worden beproefd. PVH inspectie's zal alle bereikbare voorzieningen zoals wandcontactdozen en aansluitingen tot onderkant systeemplafond controleren.

Bij meervoudige samengestelde wandcontactdozen zal één beproeving worden uitgevoerd en beide beschermingscontacten worden gecontroleerd. Van vast aangesloten apparatuur en metalen delen zoals kabelgoten, vloergoten en wandgoten zal worden gecontroleerd of deze zijn aangesloten op de beschermingsleiding.

Rapportage:

Na het afsluiten van de opnamewerkzaamheden ontvangt u van ons een overzichtelijke rapportage van de bevindingen per fase in Pdf-formaat.

De inhoudsopgave van de rapportage zal als volgt zijn:
– inleiding;
– project omschrijving;
– bevindingen opleverinspectie;
– Meetwaardes.

Het verschil tussen NEN 1010 en NEN 3140

NEN 1010

De NEN 1010 is een opleveringsinspectie van een nieuwe of gerenoveerde installatie. de opleverinspectie. In de bouwbesluit word NEN 1010 genoemd. Daarmee is deze norm ook in de wet opgenomen. De opbouw van een installatie wordt altijd gedaan door een erkend installatiebedrijf.

NEN 3140

De NEN 3140 is van belang voor uw dagelijkse bedrijfsvoering. Deze norm geeft (veiligheid) bepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties. Het doel van deze norm is om aanrakingsgevaar en brandgevaar (NTTA 8220) te voorkomen. Daarnaast worden met het hanteren van de norm storingen voorkomen. En daarmee is de continuiteit van een bedrijf beter gewaarborgd. Volgens de Arbowet bent u verplicht om ervoor te zorgen dat uw medewerkers veilig kunnen werken. Voor elektrische installaties kunt u aan deze wet voldoen door te werken volgens de beschreven richtlijnen in de NEN3140.

Wij keuren ook installaties in woningen en utiliteitsbouw (verbouwingen en nieuwbouw).Verschil tussen NEN 1010 en NEN 3140

Bedrijfsinstallaties hebben een keuringstermijn van maximaal 5 jaar. Geadviseerd wordt een keuring elke keer te laten uitvoeren als er werkzaamheden of wijzigingen aan de installaties zijn uitgevoerd. 

Share our website